Trung tâm đào tạo ETV | Tin tức tuyển sinh

http://tuyensinhvadaotao.edu.vn


Thông báo chiêu sinh các khóa đào tạo bồi dưỡng năm 2019

Thực hiện Quyết định số 2587/QĐ-BTC ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi tắt là Trường) tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 cho công chức, viên chức ngành Tài chính cụ thể như sau. Các đơn vị vui lòng khai thác các thông tin và đăng ký theo mẫu dưới đây.
                        BỘ TÀI CHÍNH                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

Số: 34 /BDCB-QLĐT
V/v đăng ký mở lớp và cử công chức, tham gia các khóa bồi dưỡng công chức năm 2019.
 
                                            Hà Nội, ngày  22 tháng  01 năm 2019
 
Kính gửi:       - Cục Thuế các địa phương;
                     - Cục Dự trữ các khu vực;
                     - Cục Hải quan các khu vực.
 
Thực hiện Quyết định số 2587/QĐ-BTC ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2019, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi tắt là Trường) tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 cho công chức, viên chức ngành Tài chính cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG CHUNG:
Công chức thuộc biên chế của các đơn vị (Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Cục Hải quan, Cục Dự trữ các địa phương) (Đối tượng học viên chi tiết cho từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng).
II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:
1. Các chương trình Bồi dưỡng ngạch công chức hành chính, công chức chuyên ngành:
1.1. Đối tượng và số lượng học viên:
- Đối tượng:
+ Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp: Công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương, công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp làm việc trong hệ thống chính trị Việt Nam theo quy định.
+ Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính: Công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương, công chức giữ ngạch chuyên viên và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên chính làm việc trong hệ thống chính trị Việt Nam theo quy định.
+ Chương trình Bồi dưỡng ngạch chuyên viên: Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, công chức giữ ngạch cán sự và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên chuyên viên trong hệ thống chính trị Việt Nam theo quy định của pháp luật.
+ Chương trình Bồi dưỡng ngạch kế toán viên: Công chức ngạch kế toán viên và tương đương, hưởng lương ngạch kế toán; công chức giữ ngạch kế toán viên trung cấp và tương đương, kế toán viên cao đẳng và tương đương chuẩn bị thi nâng ngạch lên kế toán viên theo quy định của pháp luật; các đối tượng khác có nhu cầu.
- Số lượng: 30 – 60 học viên/lớp.
1.2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình:  Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo
2. Các chương trình Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý:
2.1. Đối tượng và số lượng học viên:
- Đối tượng:
+ Chương trình Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp cục và tương đương tại đại phương: Cán bộ quản lý, lãnh đạo cấp vụ, cục và tương đương; Nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của các chức danh trên.
+ Chương trình Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc vụ, cục và tương đương: Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
- Số lượng: 30 – 60 học viên/lớp.
2.2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình: Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo
3. Các chương trình Bồi dưỡng kiến thức tin học và ngoại ngữ:
3.1. Đối tượng và số lượng học viên:
- Đối tượng: Công chức, viên chức thuộc biên chế của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Tài chính.
- Số lượng: 20 – 30 học viên/lớp.
3.2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình: Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo
4. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành:
4.1. Đối tượng và số lượng học viên:
- Đối tượng: Công chức, viên chức thuộc biên chế của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Tài chính.
- Số lượng: 30 – 60 học viên/lớp.
4.2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình: Chi tiết tại Phụ lục số 04 kèm theo
5. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác:
5.1. Đối tượng và số lượng học viên:
- Đối tượng: Công chức, viên chức thuộc biên chế của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Tài chính (Chi tiết đối tượng học cho từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng).
- Số lượng: 30 – 40 học viên/lớp.
5.2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình: Chi tiết tại Phụ lục số 05 kèm theo
6. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2018
6.1. Đối tượng và số lượng học viên:
- Đối tượng: Công chức, viên chức thuộc biên chế của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Tài chính.
- Số lượng: 40 – 60 học viên/lớp.
6.2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình:
- Thời gian: Do đơn vị đăng ký mở lớp đề xuất (Thời lượng 03 ngày/lớp, học các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu).
- Địa điểm: Tổ chức tại địa phương có đơn vị đăng ký mở lớp
- Nội dung chương trình:
Đơn vị đăng ký mở lớp chủ động lựa chọn từ 01 – 03 chuyên đề thuộc Danh mục các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2018 (tại Phụ lục số 06 kèm theo) để đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc biên chế của Đơn vị.
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC
- Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính chi trả các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến khóa học theo quy định hiện hành của Nhà nước (bao gồm: chi phí tài liệu; thù lao giảng dạy; chi phí ăn nghỉ, đi lại của giảng viên và cán bộ quản lý lớp; chi phí hội trường; nước uống của giảng viên và học viên).
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức, viên chức tham dự khóa học có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên theo các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MỞ LỚP VÀ CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM DỰ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Các đơn vị đăng ký mở lớp và cử công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng đề nghị gửi công văn và đăng ký theo mẫu hướng dẫn kèm theo, gửi về Trường theo địa chỉ:
Phòng Quản lý đào tạo  311, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;
Địa chỉ: Số 131 – Thái Thịnh -- Đống Đa – Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 033.9988163 ; Email: etv.edu@gmail.com
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ cán bộ quản lý:
 
Công văn chiêu sinh, kế hoạch mở lớp, biểu mẫu có thể tải về tại mục “Thông báo chiêu sinh” tại website: http://tuyensinhvadaotao.edu.vn/
Trường rất mong quý đơn vị quan tâm đăng ký mở lớp và cử công chức, viên chức tham dự các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nói trên của nhà Trường./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLĐT&KH (255b).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
Đã ký
 
Nguyễn Việt Cường

16807062 407658762909774 8319077945952140821 n (1)


 
                        BỘ TÀI CHÍNH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH 

Số: 35 /BDCB-QLĐT
V/v đăng ký mở lớp và cử công chức, tham gia các khóa bồi dưỡng công chức năm 2018.
 
                                          Hà Nội, ngày  22 tháng  01 năm 2018
 
 
Kính gửi:       Kho bạc nhà nước các địa phương.
 
Thực hiện Quyết định số 2587/QĐ-BTC ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (sau đây gọi tắt là Trường) tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 cho công chức, viên chức ngành Tài chính cụ thể như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG CHUNG:
Công chức thuộc biên chế của Kho bạc nhà nước các địa phương (Đối tượng học viên chi tiết cho từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng).
II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG:
1. Các chương trình Bồi dưỡng kiến thức tin học và ngoại ngữ:
1.1. Đối tượng và số lượng học viên:
- Đối tượng: Công chức, viên chức thuộc biên chế của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Tài chính.
- Số lượng: 20 – 30 học viên/lớp.
1.2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình: Chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo
2. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên ngành:
2.1. Đối tượng và số lượng học viên:
- Đối tượng: Công chức, viên chức thuộc biên chế của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Tài chính.
- Số lượng: 30 – 60 học viên/lớp.
2.2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình: Chi tiết tại Phụ lục số 02 kèm theo
3. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác:
3.1. Đối tượng và số lượng học viên:
 
- Đối tượng: Công chức, viên chức thuộc biên chế của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Tài chính (Chi tiết đối tượng học cho từng chương trình đào tạo, bồi dưỡng).
- Số lượng: 30 – 40 học viên/lớp.
3.2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình: Chi tiết tại Phụ lục số 03 kèm theo
4. Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2019
4.1. Đối tượng và số lượng học viên:
- Đối tượng: Công chức, viên chức thuộc biên chế của tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong ngành Tài chính.
- Số lượng: 40 – 60 học viên/lớp.
4.2. Thời gian, địa điểm, nội dung chương trình:
- Thời gian: Do đơn vị đăng ký mở lớp đề xuất (Thời lượng 03 ngày/lớp, học các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu).
- Địa điểm: Tổ chức tại địa phương có đơn vị đăng ký mở lớp
- Nội dung chương trình:
Đơn vị đăng ký mở lớp chủ động lựa chọn từ 01 – 03 chuyên đề thuộc Danh mục các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức Kinh tế - Tài chính năm 2018 (tại Phụ lục số 04 kèm theo) để đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức thuộc biên chế của Đơn vị.
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC
- Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính chi trả các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến khóa học theo quy định hiện hành của Nhà nước (bao gồm: chi phí tài liệu; thù lao giảng dạy; chi phí ăn nghỉ, đi lại của giảng viên và cán bộ quản lý lớp; chi phí hội trường; nước uống của giảng viên và học viên).
- Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức, viên chức tham dự khóa học có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí đi lại, ăn nghỉ của học viên theo các quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MỞ LỚP VÀ CỬ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM DỰ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
Các đơn vị đăng ký mở lớp và cử công chức, viên chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng đề nghị gửi công văn và đăng ký theo mẫu hướng dẫn kèm theo, Phòng Quản lý đào tạo  311, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;
Địa chỉ: Số 131 – Thái Thịnh -- Đống Đa – Tp. Hà Nội.
Điện thoại: 033.9988163 ; Email: etv.edu@gmail.com
Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ cán bộ quản lý:
 
Công văn chiêu sinh, kế hoạch mở lớp, biểu mẫu có thể tải về tại mục “Thông báo chiêu sinh” tại website: http://tuyensinhvadaotao.edu.vn/
Trường rất mong quý đơn vị quan tâm đăng ký mở lớp và cử công chức, viên chức tham dự các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nói trên của nhà Trường./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, QLĐT&KH (64b).
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
 
Nguyễn Việt Cường
 
 
DANH MỤC CÁC CHUYÊN ĐỀ  
BỒI DƯỠNG  CẬP NHẬT KIẾN THỨC KINH TẾ TÀI CHÍNH NĂM 2019
(Kèm theo công văn số         /BDCB-QLĐT ngày      /       /2018 của Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính)
   
TT TÊN CHUYÊN ĐỀ
I Bồi dưỡng chung cho mọi đối tượng trong ngành
1 Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam năm 2019 và dự báo năm 2020
2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2019 trên một số lĩnh vực hoạt động chủ yếu của ngành Tài chính
3 Cơ cấu lại NSNN và nợ công để đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững
4 Điều hành NSNN năm 2018. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp điều hành NSNN năm 2019
5 Chế độ quản lý, sử dụng tài sản công theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019
6 Cập nhật các quy định về phí và lệ phí năm 2019-2020
7 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho Bạc
8 Quản lý nhà nước về Hải quan trong thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại giai đoạn 2016-2020
9 Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đến công tác quản lý thu ngân sách của Hải Quan Việt Nam
10 Kết quả thực hiện cam kết hội nhập trong lĩnh vực tài chính sau 10 năm gia nhập WTO
11 Cập nhật kết quả đàm phán mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ tài chính trong một số hiệp định tự do mới Việt Nam - EU, ASEAN- Hồng công, FSL, Việt Nam - Cu Ba,…
12 Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính - nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2018 - 2020
13  Những nội dung mới về trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
II Bồi dưỡng công chức Thuế
14 Cập nhật các quy định về kế toán thuế
15 Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế
16 Cập nhật chính sách thuế GTGT phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế
17 Cập nhật chính sách thuế TNDN phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế
18 Quản lý thuế đối với các hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án, chuyển giá
19 Quản lý thuế trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử 
20 Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế
21 Văn hóa giao tiếp và ứng xử công vụ 
III Bồi dưỡng công chức Kho bạc nhà nước
22 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi qua KBNN năm 2019, phương hướng và giải pháp năm 2020
23 Kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư theo Luật NSNN năm 2015
24 Một số điểm cần lưu ý khi kiểm soát chi vốn ODA và vốn ưu đãi năm 2019
25 Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và  quy định của pháp luật hiện hành  về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây