Danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 1 (25/09/2016)

Thứ bảy - 15/10/2016 11:19
Danh sách gồm 201 học viên    
STT Số BD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Số hiệu CC Số vào sổ Ngày cấp
1 1003 Nguyễn Quế Anh 19/03/1977 Nữ Thái Bình CU 000001 2016-K1.01 03/10/2016
2 1039 Vương Kim Anh 25/12/1993 Nữ Hà Nội CU 000002 2016-K1.02 03/10/2016
3 1040 Vũ Thị Lan Anh 04/03/1975 Nữ Nam Định CU 000003 2016-K1.03 03/10/2016
4 1077 Đỗ Thị Kim Anh 07/04/1985 Nữ Hà Nội CU 000004 2016-K1.04 03/10/2016
5 1105 Đỗ Hồng Anh 24/02/1994 Nữ Hà Nội CU 000005 2016-K1.05 03/10/2016
6 1133 Nguyễn Thị Thu Anh 29/09/1971 Nữ Hà Nội CU 000006 2016-K1.06 03/10/2016
7 2003 Hồ Đức Anh 13/02/1989 Nam Hà Nội CU 000007 2016-K1.07 03/10/2016
8 2032 Ngô Quỳnh Anh 02/12/1991 Nữ Hà Nội CU 000008 2016-K1.08 03/10/2016
9 2033 Trần Thị Hồng Anh 15/03/1993 Nữ Hà Nam CU 000009 2016-K1.09 03/10/2016
10 2063 Nguyễn Phương Anh 20/06/1995 Nữ Hà Nội CU 000010 2016-K1.10 03/10/2016
11 2094 Phùng Tú Anh 06/05/1995 Nữ Hà Nội CU 000011 2016-K1.11 03/10/2016
12 1134 Nguyễn Thị Bắc 07/03/1977 Nữ Hà Nội CU 000012 2016-K1.12 03/10/2016
13 2064 Lã Vương Bằng 26/09/1973 Nam Thái Bình CU 000013 2016-K1.13 03/10/2016
14 1004 Nguyễn Thị Bích 13/02/1987 Nữ Hà Nội CU 000014 2016-K1.14 03/10/2016
15 1042 Phan Ngọc Bích 26/05/1990 Nữ Hà Nội CU 000015 2016-K1.15 03/10/2016
16 1078 Lê Thị Thanh Bình 01/08/1974 Nữ Hà Nội CU 000016 2016-K1.16 03/10/2016
17 1106 Nguyễn Thị Cần 12/07/1985 Nữ Hải Dương CU 000017 2016-K1.17 03/10/2016
18 2065 Đoàn Cường 03/09/1984 Nam Ninh Bình CU 000018 2016-K1.18 03/10/2016
19 2095 Lê Văn Chiều 07/08/1970 Nam Hà Nội CU 000019 2016-K1.19 03/10/2016
20 1005 Phạm Thị Chinh 06/10/1982 Nữ Hưng Yên CU 000020 2016-K1.20 03/10/2016
21 1006 Nguyễn Lê Chung 15/05/1980 Nữ Hà Nội CU 000021 2016-K1.21 03/10/2016
22 2035 Hoàng Thị Diệp 07/06/1979 Nữ Hà Nội CU 000022 2016-K1.22 03/10/2016
23 1044 Nguyễn Thị Thúy Dung 11/12/1977 Nữ Phú Thọ CU 000023 2016-K1.23 03/10/2016
24 1045 Lê Thị Thùy Dung 04/09/1992 Nữ Hà Nội CU 000024 2016-K1.24 03/10/2016
25 2036 Trương Thị Thùy Dung 10/07/1995 Nữ Hà Nội CU 000025 2016-K1.25 03/10/2016
26 2066 Đình Thị Dung 29/07/1979 Nữ Hà Nội CU 000026 2016-K1.26 03/10/2016
27 1046 Nguyễn Thuỳ Dương 26/07/1993 Nữ Hà Nội CU 000027 2016-K1.27 03/10/2016
28 2067 Hoàng Lam Dương 12/09/1970 Nam Hòa Bình CU 000028 2016-K1.28 03/10/2016
29 2098 Nguyễn Hồng Dương 11/01/1976 Nam Nam Định CU 000029 2016-K1.29 03/10/2016
30 1043 Nguyễn Thị Anh Đào 26/07/1980 Nữ Hà Nội CU 000030 2016-K1.30 03/10/2016
31 1007 Nguyễn Thị Giang 09/04/1988 Nữ Hà Nội CU 000031 2016-K1.31 03/10/2016
32 1008 Trịnh Thu Hà 12/08/1981 Nữ Hà Nội CU 000032 2016-K1.32 03/10/2016
33 1108 Đinh Thúy Hà 08/08/1987 Nữ Hà Nam CU 000033 2016-K1.33 03/10/2016
34 2007 Trần Thị Thu Hà 26/11/1986 Nữ Hà Nội CU 000034 2016-K1.34 03/10/2016
35 2037 Nguyễn Thị Thanh Hà 16/06/1991 Nữ Hà Nội CU 000035 2016-K1.35 03/10/2016
36 2068 Nguyễn Thu Hà 06/06/1979 Nữ Hà Nội CU 000036 2016-K1.36 03/10/2016
37 2099 Cao Thị Hà 27/12/1990 Nữ Hà Nội CU 000037 2016-K1.37 03/10/2016
38 2038 Nguyễn Thị Thanh Hải 26/09/1991 Nữ Hà Nội CU 000038 2016-K1.38 03/10/2016
39 2070 Nho Thị Hạnh 10/01/1990 Nữ Hà Nội CU 000039 2016-K1.39 03/10/2016
40 2100 Phùng Đức Hạnh 12/12/1991 Nữ Hà Nội CU 000040 2016-K1.40 03/10/2016
41 1050 Nguyễn Thu Hào 24/12/1981 Nữ Hà Nội CU 000041 2016-K1.41 03/10/2016
42 1009 Nguyễn Thu Hằng 18/04/1990 Nữ Hà Nội CU 000042 2016-K1.42 03/10/2016
43 1010 Phạm Thanh Hằng 04/12/1973 Nữ Hà Nội CU 000043 2016-K1.43 03/10/2016
44 1048 Tô Thị Hằng 19/02/1985 Nữ Thanh Hóa CU 000044 2016-K1.44 03/10/2016
45 1081 Uông Bích Hằng 19/10/1990 Nữ Hà Nội CU 000046 2016-K1.46 03/10/2016
46 1109 Chu Thị Bích Hằng 08/01/1992 Nữ Hà Nội CU 000047 2016-K1.47 03/10/2016
47 1138 Nguyễn Thanh Hằng 31/01/1990 Nữ Hưng Yên CU 000048 2016-K1.48 03/10/2016
48 2039 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/12/1995 Nữ Hà Nội CU 000049 2016-K1.49 03/10/2016
49 2069 Đinh Thị Thu Hằng 29/10/1974 Nữ Hà Nội CU 000050 2016-K1.50 03/10/2016
50 1012 Triệu Trần Hậu 25/11/1978 Nữ Hà Nội CU 000051 2016-K1.51 03/10/2016
51 2009 Nguyễn Thị Thanh Hiền 29/01/1993 Nữ Hà Nội CU 000052 2016-K1.52 03/10/2016
52 2040 Nguyễn Thị Thu Hiền 20/06/1976 Nữ Hà Nội CU 000053 2016-K1.53 03/10/2016
53 2071 Nguyễn Thanh Hiền 03/03/1992 Nữ Hà Nội CU 000054 2016-K1.54 03/10/2016
54 1013 Đỗ Thị Hiếu 16/02/1978 Nữ Thanh Hóa CU 000055 2016-K1.55 03/10/2016
55 1051 Nguyễn Thị Phương Hoa 27/04/1983 Nữ Nam Định CU 000056 2016-K1.56 03/10/2016
56 2010 Nguyễn Thị Thanh Hoa 17/09/1979 Nữ Bắc Ninh CU 000057 2016-K1.57 03/10/2016
57 2101 Nguyễn Thị Phương Hoa 12/04/1975 Nữ Hà Nội CU 000058 2016-K1.58 03/10/2016
58 2102 Bùi Thị Hoa 30/11/1986 Nữ Hà Nội CU 000059 2016-K1.59 03/10/2016
59 2041 Nguyễn Thị Hoàn 16/09/1990 Nữ Hà Nội CU 000060 2016-K1.60 03/10/2016
60 1014 Lưu Thúy Hồng 01/11/1993 Nữ Hà Nội CU 000061 2016-K1.61 03/10/2016
61 1015 Nguyễn Thị Minh Hồng 10/08/1969 Nữ Hà Nội CU 000062 2016-K1.62 03/10/2016
62 1110 Đỗ Thị Hồng 15/04/1988 Nữ Hưng Yên CU 000063 2016-K1.63 03/10/2016
63 2103 Nguyễn Thị Hồng 09/01/1989 Nữ Hà Nội CU 000064 2016-K1.64 03/10/2016
64 1052 Nguyễn Thị Minh Huệ 04/05/1987 Nữ Hà Nội CU 000065 2016-K1.65 03/10/2016
65 2012 Lương Thị Huệ 25/08/1995 Nữ Thái Bình CU 000066 2016-K1.66 03/10/2016
66 2042 Lê Thị Minh Huệ 23/07/1990 Nữ Hà Nội CU 000067 2016-K1.67 03/10/2016
67 1084 Phùng Việt Hùng 25/10/1988 Nam Hà Nội CU 000068 2016-K1.68 03/10/2016
68 1018 Trần Thị Huyền 08/03/1989 Nữ Hải Phòng CU 000069 2016-K1.69 03/10/2016
69 1056 Nguyễn Thị Minh Huyền 17/03/1993 Nữ Hà Nội CU 000070 2016-K1.70 03/10/2016
70 1112 Đỗ Thị Thanh Huyền 06/09/1977 Nữ Hà Nội CU 000071 2016-K1.71 03/10/2016
71 1141 Nguyễn Thanh Huyền 09/06/1981 Nữ Hà Nội CU 000072 2016-K1.72 03/10/2016
72 2075 Tạ Thị Thu Huyền 27/10/1989 Nữ Hà Nội CU 000073 2016-K1.73 03/10/2016
73 1016 Nguyễn Thị Vân Hương 14/08/1976 Nữ Hà Nội CU 000074 2016-K1.74 03/10/2016
74 1053 Nguyễn Thu Hương 18/11/1983 Nữ Phú Thọ CU 000075 2016-K1.75 03/10/2016
75 1140 Hoàng Thị Thanh Hương 09/09/1970 Nữ Nam Định CU 000076 2016-K1.76 03/10/2016
76 2013 Nguyễn Thu Hương 23/02/1993 Nữ Hà Nội CU 000077 2016-K1.77 03/10/2016
77 2043 Đỗ Thị Hương 03/01/1990 Nữ Hà Nội CU 000078 2016-K1.78 03/10/2016
78 2044 Nguyễn Thị Minh Hương 26/10/1991 Nữ Hà Nội CU 000079 2016-K1.79 03/10/2016
79 2073 Trần Thị Lan Hương 23/03/1984 Nữ Hà Nam CU 000080 2016-K1.80 03/10/2016
80 2076 Nguyễn Kim Khanh 05/01/1970 Nữ Hà Nội CU 000081 2016-K1.81 03/10/2016
81 2106 Trần Thanh Khiết 12/02/1976 Nam Thái Bình CU 000082 2016-K1.82 03/10/2016
82 1019 Trần Thị Khuyên 17/02/1987 Nữ Hà Nội CU 000083 2016-K1.83 03/10/2016
83 1020 Trần Thị Lan 03/09/1966 Nữ Thái Bình CU 000084 2016-K1.84 03/10/2016
84 1057 Hoàng Thị Lan 20/10/1974 Nữ Hà Nội CU 000085 2016-K1.85 03/10/2016
85 1086 Nguyễn Thị Diệp Lan 29/03/1981 Nữ Hà Nội CU 000086 2016-K1.86 03/10/2016
86 1142 Tạ Phương Lan 13/06/1972 Nữ Hà Nội CU 000087 2016-K1.87 03/10/2016
87 2046 Nguyễn Quỳnh Lan 24/03/1983 Nữ Hà Nội CU 000088 2016-K1.88 03/10/2016
88 1058 Lê Thị Bích Lân 16/12/1981 Nữ Hà Nội CU 000089 2016-K1.89 03/10/2016
89 1087 Phan Thị Lê 10/01/1974 Nữ Hà Tĩnh CU 000090 2016-K1.90 03/10/2016
90 1114 Đậu Thị Cẩm Lệ 28/08/1983 Nữ Ninh Bình CU 000091 2016-K1.91 03/10/2016
91 2077 Nguyễn Thị Minh Lệ 26/11/1994 Nữ Hà Nội CU 000092 2016-K1.92 03/10/2016
92 1143 Nguyễn Thị Kim Liên 23/11/1986 Nữ Phú Thọ CU 000093 2016-K1.93 03/10/2016
93 2017 Vy Thị Hồng Liên 13/12/1975 Nữ Hà Nội CU 000094 2016-K1.94 03/10/2016
94 1021 Nguyễn Thuỳ Linh 01/09/1993 Nữ Hà Nội CU 000095 2016-K1.95 03/10/2016
95 1059 Quách Thị Phương Linh 27/07/1987 Nữ Hà Nội CU 000096 2016-K1.96 03/10/2016
96 2047 Trương Mỹ Linh 15/08/1995 Nữ Hà Nội CU 000097 2016-K1.97 03/10/2016
97 2048 Nguyễn Diệu Linh 02/03/1988 Nữ Hà Nội CU 000098 2016-K1.98 03/10/2016
98 2078 Nguyễn Thị Kiều Linh 27/02/1996 Nữ Hà Nội CU 000099 2016-K1.99 03/10/2016
99 2109 Trương Thị Thùy Linh 01/12/1991 Nữ Hà Nội CU 000100 2016-K1.100 03/10/2016
100 2018 Nguyễn Ngọc Long 20/09/1982 Nam Hà Nội CU 000101 2016-K1.101 03/10/2016
101 2049 Đào Hải Long 15/08/1987 Nam Hà Nội CU 000102 2016-K1.102 03/10/2016
102 1115 Nguyễn Thị Luyến 04/10/1984 Nữ Thanh Hóa CU 000103 2016-K1.103 03/10/2016
103 1144 Chu Cẩm Ly 27/01/1989 Nữ Hà Nội CU 000104 2016-K1.104 03/10/2016
104 2110 Tô Hoàng Ly 10/11/1988 Nữ Hà Nội CU 000105 2016-K1.105 03/10/2016
105 1060 Nguyễn Thị Tuyết Mai 19/08/1978 Nữ Hà Nội CU 000106 2016-K1.106 03/10/2016
106 1089 Cấn Thị Thanh Mai 14/10/1991 Nữ Hà Nội CU 000107 2016-K1.107 03/10/2016
107 1116 Đinh Thị Mai 16/07/1991 Nữ Hà Nội CU 000108 2016-K1.108 03/10/2016
108 2019 Lương Thục Mai 20/11/1981 Nữ Trung Quốc CU 000109 2016-K1.109 03/10/2016
109 2050 Đặng Thúy Minh 30/11/1981 Nữ Hà Nội CU 000110 2016-K1.110 03/10/2016
110 1145 Vũ Thị Mơ 04/01/1990 Nữ Hải Dương CU 000111 2016-K1.111 03/10/2016
111 1023 Đặng Thị Na 05/09/1991 Nữ Hà Nội CU 000112 2016-K1.112 03/10/2016
112 1061 Tạ Huyền Nga 28/04/1984 Nữ Phú Thọ CU 000113 2016-K1.113 03/10/2016
113 1090 Dương Thị Quỳnh Nga 20/12/1987 Nữ Hà Nội CU 000114 2016-K1.114 03/10/2016
114 1117 Nguyễn Thị Thúy Ngà 02/02/1971 Nữ Hưng Yên CU 000115 2016-K1.115 03/10/2016
115 1146 Trương Thị Ngà 16/02/1975 Nữ Hà Nội CU 000116 2016-K1.116 03/10/2016
116 2020 Nguyễn Phương Ngân 17/03/1994 Nữ Hà Nội CU 000117 2016-K1.117 03/10/2016
117 2112 Trương Thị Kim Ngân 01/01/1988 Nữ Hà Nội CU 000118 2016-K1.118 03/10/2016
118 1062 Ngô Bích Ngọc 31/12/1986 Nữ Hà Nội CU 000119 2016-K1.119 03/10/2016
119 1118 Trần Hồng Ngọc 07/09/1991 Nữ Hà Nội CU 000120 2016-K1.120 03/10/2016
120 1147 Nguyễn Phương Ngọc 01/12/1988 Nữ Hà Nội CU 000121 2016-K1.121 03/10/2016
121 2051 Lương Bảo Ngọc 24/12/1994 Nữ Hà Nội CU 000122 2016-K1.122 03/10/2016
122 2082 Phạm Văn Bạch Ngọc 26/06/1977 Nữ Phú Thọ CU 000123 2016-K1.123 03/10/2016
123 2113 Trần Bích Ngọc 20/03/1989 Nữ Hà Nội CU 000124 2016-K1.124 03/10/2016
124 1025 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 31/07/1969 Nữ Hà Nội CU 000125 2016-K1.125 03/10/2016
125 1063 Bùi Thu Nguyệt 22/06/1986 Nữ Hà Nội CU 000126 2016-K1.126 03/10/2016
126 1092 Nguyễn Minh Nguyệt 15/01/1991 Nữ Hà Nội CU 000127 2016-K1.127 03/10/2016
127 1026 Nguyễn Thị Nhung 17/12/1984 Nữ Phú Thọ CU 000128 2016-K1.128 03/10/2016
128 1064 Nguyễn Thị Kim Nhung 24/08/1980 Nữ Thanh Hóa CU 000129 2016-K1.129 03/10/2016
129 1093 Dương Thị Hồng Nhung 20/09/1990 Nữ Hà Nội CU 000130 2016-K1.130 03/10/2016
130 1120 Hoàng Kim Nhung 16/07/1990 Nữ Tuyên Quang CU 000131 2016-K1.131 03/10/2016
131 1148 Đỗ Thị Nhung 20/06/1989 Nữ Hưng Yên CU 000132 2016-K1.132 03/10/2016
132 1027 Trần Thị Kim Oanh 01/06/1971 Nữ Hà Nội CU 000133 2016-K1.133 03/10/2016
133 1149 Nguyễn Thị Kim Oanh 19/04/1971 Nữ Hà Nội CU 000134 2016-K1.134 03/10/2016
134 1028 Nguyễn Thị Minh Phương 24/09/1977 Nữ Hà Nội CU 000203 2016-K1.135 03/10/2016
135 1094 Trương Thị Bích Phương 17/12/1976 Nữ Hà Nội CU 000136 2016-K1.136 03/10/2016
136 2022 Đỗ Thu Phương 05/04/1991 Nữ Hà Nội CU 000137 2016-K1.137 03/10/2016
137 2052 Nguyễn Cúc Phương 12/07/1982 Nữ Hà Nội CU 000138 2016-K1.138 03/10/2016
138 2083 Lê Thu Phương 22/08/1985 Nữ Hà Nội CU 000139 2016-K1.139 03/10/2016
139 1095 Bùi Thị Phượng 14/07/1984 Nữ Nghệ an CU 000140 2016-K1.140 03/10/2016
140 1122 Lê Anh Quân 11/11/1992 Nam Hà Nội CU 000141 2016-K1.141 03/10/2016
141 2114 Đinh Hồng Quân 18/09/1992 Nam Phú Thọ CU 000142 2016-K1.142 03/10/2016
142 1029 Bùi Thu Quỳnh 28/08/1993 Nữ Hà Nội CU 000143 2016-K1.143 03/10/2016
143 2053 Lương Thị Như Quỳnh 31/03/1991 Nữ Hà Nội CU 000144 2016-K1.144 03/10/2016
144 1096 Nguyễn Thị Tâm 22/08/1986 Nữ Hà Nội CU 000145 2016-K1.145 03/10/2016
145 1123 Đường Thị Tân 11/03/1981 Nữ Vĩnh Phúc CU 000146 2016-K1.146 03/10/2016
146 1127 Hoàng Minh Tiến 02/02/1971 Nam Hà Nội CU 000147 2016-K1.147 03/10/2016
147 2087 Lê Thị Toan 01/10/1976 Nữ Hà Nội CU 000148 2016-K1.148 03/10/2016
148 1158 Đỗ Quang Tuân 30/11/1981 Nam Nam Định CU 000149 2016-K1.149 03/10/2016
149 2058 Nguyễn Đăng Tuấn 09/09/1974 Nam Hà Nội CU 000150 2016-K1.150 03/10/2016
150 2028 Nguyễn Huy Tùng 11/08/1987 Nam Bắc Ninh CU 000151 2016-K1.151 03/10/2016
151 2059 Trần Thị Bạch Tuyết 18/05/1985 Nữ Hà Nội CU 000152 2016-K1.152 03/10/2016
152 1030 Đặng Minh Thành 11/12/1989 Nam Hà Nam CU 000153 2016-K1.153 03/10/2016
153 1031 Nguyễn Phương Thảo 06/09/1993 Nữ Nghệ an CU 000154 2016-K1.154 03/10/2016
154 1097 Hoàng Thị Thảo 06/12/1977 Nữ Hà Nội CU 000155 2016-K1.155 03/10/2016
155 1124 Phạm Thị Thảo 01/10/1989 Nữ Hưng Yên CU 000156 2016-K1.156 03/10/2016
156 2024 Lương Thu Thảo 15/11/1993 Nữ Hà Nội CU 000157 2016-K1.157 03/10/2016
157 2085 Tạ Thị Thảo 19/04/1994 Nữ Hà Nội CU 000158 2016-K1.158 03/10/2016
158 2084 Lê Thị Thắm 10/02/1984 Nữ Thanh Hóa CU 000159 2016-K1.159 03/10/2016
159 2115 Trần Thị Thắm 18/10/1992 Nữ Hà Nam CU 000160 2016-K1.160 03/10/2016
160 1152 Huỳnh Thị Phú Thắng 13/04/1977 Nữ Hà Nội CU 000161 2016-K1.161 03/10/2016
161 1068 Trần Thị Bính Thìn 23/11/1976 Nữ Hải Dương CU 000162 2016-K1.162 03/10/2016
162 2055 Nguyễn Thị Thoa 24/05/1982 Nữ Hà Nội CU 000163 2016-K1.163 03/10/2016
163 1032 Nguyễn Minh Thu 17/12/1987 Nữ Hà Nội CU 000164 2016-K1.164 03/10/2016
164 1069 Vũ Thị Thu 15/06/1986 Nữ Hưng Yên CU 000165 2016-K1.165 03/10/2016
165 1099 Nguyễn Anh Thu 04/11/1993 Nữ Thừa Thiên Huế CU 000166 2016-K1.166 03/10/2016
166 1126 Hoàng Thị Thu 02/05/1983 Nữ Cao Bằng CU 000167 2016-K1.167 03/10/2016
167 1033 Lê Thị Thủy 03/12/1981 Nữ Hải Dương CU 000168 2016-K1.168 03/10/2016
168 2056 Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/02/1996 Nữ Hà Nội CU 000169 2016-K1.169 03/10/2016
169 2117 Đỗ Thị Thúy 29/06/1965 Nữ Thái Bình CU 000170 2016-K1.170 03/10/2016
170 2086 Hoàng Thị Minh Thư 02/07/1992 Nữ Hà Nội CU 000171 2016-K1.171 03/10/2016
171 2116 Đặng Hồng Thương 28/08/1987 Nữ Hà Nội CU 000172 2016-K1.172 03/10/2016
172 2118 Nguyễn Thị Thanh Trà 24/04/1995 Nữ Hà Nội CU 000173 2016-K1.173 03/10/2016
173 1034 Nguyễn Thị Nha Trang 09/08/1982 Nữ Nghệ An CU 000174 2016-K1.174 03/10/2016
174 1035 Đỗ Thu Trang 25/06/1988 Nữ Hà Nội CU 000175 2016-K1.175 03/10/2016
175 1072 Đỗ Thị Thu Trang 25/08/1984 Nữ Nam Định CU 000176 2016-K1.176 03/10/2016
176 1101 Phạm Hà Trang 15/09/1992 Nữ Nam Định CU 000177 2016-K1.177 03/10/2016
177 1102 Vũ Hồng Trang 25/03/1990 Nữ Hà Nội CU 000178 2016-K1.178 03/10/2016
178 1128 Nguyễn Thu Trang 19/06/1993 Nữ Hà Nội CU 000179 2016-K1.179 03/10/2016
179 1129 Phạm Thị Quỳnh Trang 25/01/1993 Nữ Yên Bái CU 000180 2016-K1.180 03/10/2016
180 1157 Nguyễn Thị Thu Trang 08/11/1983 Nữ Hà Nội CU 000181 2016-K1.181 03/10/2016
181 2027 Nguyễn Quỳnh Trang 16/07/1994 Nữ Hà Nội CU 000182 2016-K1.182 03/10/2016
182 2057 Lê Thị Thu Trang 28/10/1994 Nữ Hà Nội CU 000183 2016-K1.183 03/10/2016
183 2119 Nguyễn Tuấn Trinh 12/01/1995 Nam Hà Nội CU 000184 2016-K1.184 03/10/2016
184 1036 Phạm Tố Uyên 17/07/1975 Nữ Hà Nội CU 000185 2016-K1.185 03/10/2016
185 1073 Nguyễn Hồng Vân 12/10/1989 Nữ Hà Nội CU 000186 2016-K1.186 03/10/2016
186 1103 Nguyễn Hải Vân 18/02/1989 Nữ Hà Nội CU 000187 2016-K1.187 03/10/2016
187 2029 Nguyễn Thị Hồng Vân 20/11/1994 Nữ Hà Nội CU 000188 2016-K1.188 03/10/2016
188 2060 Nguyễn Thu Vân 12/01/1984 Nữ Hà Nội CU 000189 2016-K1.189 03/10/2016
189 2090 Nguyễn Thị Vân 02/10/1990 Nữ Thái Bình CU 000190 2016-K1.190 03/10/2016
190 2091 Nguyễn Khánh Vân 27/12/1991 Nữ Hà Nội CU 000191 2016-K1.191 03/10/2016
191 2120 Nguyễn Thị Ánh Vân 29/12/1991 Nữ Hà Nội CU 000192 2016-K1.192 03/10/2016
192 2121 Hoàng Thị Hải Vân 10/02/1994 Nữ Nghệ An CU 000193 2016-K1.193 03/10/2016
193 2122 Trần Thị Vui 20/10/1989 Nữ Thái Bình CU 000194 2016-K1.194 03/10/2016
194 2030 Ngô Thị Vượng 25/05/1978 Nữ Hà Nội CU 000195 2016-K1.195 03/10/2016
195 1074 Lưu Thị Vân Xa 26/02/1986 Nữ Yên Bái CU 000196 2016-K1.196 03/10/2016
196 2092 Phan Thị Minh Xuân 03/10/1988 Nữ Phú Thọ CU 000197 2016-K1.197 03/10/2016
197 2123 Lương Thị Xuân 12/08/1972 Nữ Thái Bình CU 000198 2016-K1.198 03/10/2016
198 2093 Nguyễn Thị Minh Xuyến 20/11/1989 Nữ Hà Nội CU 000199 2016-K1.199 03/10/2016
199 1104 Nguyễn Thị Hoàng Yến 22/06/1990 Nữ Hà Nội CU 000200 2016-K1.200 03/10/2016
200 1131 Nguyễn Thị Hải Yến 14/06/1981 Nữ Hà Nội CU 000201 2016-K1.201 03/10/2016
201 2062 Nguyễn Bảo Yến 28/12/1994 Nữ Hà Nội CU 000202 2016-K1.202 03/10/2016


Tải danh sách thí sinh dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt 1 (25/09/2016) tại đây: http://tuyensinhvadaotao.edu.vn/uploads/dao-tao/2016_10/danh-sach-thi-cntt-dot-1.xlsx

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây